Форумни правила

Форумни правила

Платформата Народна мрежа има една-единствена цел – да послужи като помощна среда за постепенното изграждане на мрежа от хора и групи, готови за съвместна работа по решаването на основните проблеми на България.

Платформата търпи развитие, в което се надяваме всеки от вас да участва.

Правилата (принципите) тук са прости:

 1. Добър тон и взаимно уважение.
  Зачитането на човешкото достойнство е основополагащо, за да има разбирателство и да няма конфликти и разделение.
 2. Равнопоставеност.
  Участието на всеки е еднакво търсено.
 3. Съвместно взимане на решения.
  Търси се участието на всички в мрежата, за да имат решенията смисъл и представителност. Изключена е хегемония от страна на администратори и други участници при взимането на решения по важни въпроси. Оперативните решения се взимат от админи или хора, посочени от мрежата за тази цел.
 4. Взаимопомощ.
  Споделянето помежду ни на безвъзмездни знания, умения, труд, блага е висша ценност. Възмездното споделяне е допустимо, когато не е свързано с печалбарство.
  Гледаме едни на други като на части от един организъм – благополучието на другия е благо за мен.

Народна мрежа се придържа към ценностите:

 1. Откритост.
  Тя ни позволява да се опознаваме един друг ускорено и да се движим към поставените цели без излишно бавене. Взаимното опознаване е неделима част от взаимното доверие. А последното е основа на здравата организация.
 2. Последователност.
  Следваме набелязаните цели последователно, съгласно принципите на мрежата и конкретния начин, който предварително сме съгласували.
 3. Ангажираност.
  Придобиваме навици да имаме активна позиция, без някой да ни напомня да участваме. Да поемаме ангажименти (и да ги изпълняваме) и най-вече да търсим решения, вместо да се отказваме при първите затруднения.
 4. Отговорност.
  Отнасяме се към поетите ангажименти като към нещо свещено. Захващайки се с нещо, участникът или групата го извежда докрай, освен в случаите, когато не е целесъобразно. Това предполага добра предварителна подготовка на всяко начинание, добра преценка на собствените сили.